دکتر فراست قسمت بیست هشتم

این کمیک 122 قسمت دارد که از این مجموعه فقط 28 قسمت آن ترجمه شده است برای ادامه این ترجمه نیاز به حمایت شما داریم تا بتوانیم ادامه این ترجمه را انجام دهیم.حتی یک حمایت ناچیز باعث دل گرمی و قوت قلب برای ادامه خواهد بود پیشاپیش از حمایت شما متشکریم

http://beecomics.ir/product/donate

بستن
مقایسه